Artificial Intelligence

Chairperson

Professor Jung Ryeol Lee
Korea

Co-chairperson

Professor Chii-Ruey Tzeng
Taiwan

Working Committee Members

Dr Chanakarn Suebthawinkul
(Thailand)

Dr Huiyu Xu
(China)

Professor Hiromitsu Shirasawa
(Japan)

Professor JiHyang Kim
(Korea)